Get Adobe Flash player
Biskup Andrzej Jeż przywrócił na nowo dyspensę od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla poszczególnych grup wiernych, co jednak nie zwalnia od uczestnictwa we Mszy świętej w innej formie ("na żywo") lub w dni powszednie - zamiast niedzieli.
Pamiętajcie o obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas przebywania wewnątrz kościoła i zachowania dystansu 2m między osobami oraz o dezynfekcji rąk przy wchodzeniu do kościoła i przed przystąpieniem do konfesjonału! Spowiadamy się również mając maskę zasłaniającą nos i usta!
Dodatkowe obostrzenia dla STREFY ŻÓŁTEJ dotyczące kościoła to: limit 1 osoba na 4m2, zaś strefa czerwona to 1 osoba na 7m2 (nie licząc asysty liturgicznej - u nas jest to 150 osób w kościele w przypadku strefy żółtej, zaś 86 osób w przypadku strefy czerwonej) oraz poza kościołem do 150 osób - z zachowaniem dystansu minimum 1,5m. Natomiast wszędzie istnieje podstawowy obowiązek zachowania dystansu, noszenia masek zasłaniających nos i usta oraz dezynfekcja dłoni.
Aby mimo limitów jak najwięcej osób mogło uczestniczyć w niedzielnej Mszy świętej - liturgia niedzielna jest sprawowana już w sobotę wieczorem (godz. 18:00). W niedzielę Msze święte są o godz. 7:00, 9:00, 11:00 i 14:00.
Aktualnie limit w naszym kościele wynosi 40 osób.

Uwaga!


Każda osoba, która do 7.01.2021 zgodnie z wymaganiami założyła swoje konto, ma już je aktywne. Wystarczy się zalogować wpisując swój login i hasło. Korzystanie z kamerki nie wymaga rejestracji!

Odwiedza nas 67 gości oraz 0 użytkowników.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
 • dane rodziców dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzienia, imiona i nazwiska rodowe ich rodziców, dane dotyczące małżeństwa)
 • dane o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)
 • jeśli chrzestny zamieszkuje poza parafią Paszyn na stałe dłużej niż 6 miesięcy (nie ma znaczenia kwestia jego miejsca zameldowania!) to również konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o praktykowaniu wiary rodziców chrzestnych wydane na piśmie przez ich Proboszcza miejsca zamieszkania i praktykowania wiary (to samo dotyczy chrzestnego, który mieszka poza granicami Polski)

* Kwestia miejsca zamieszkania - np. ktoś, kto opuszcza Paszyn i wyjażdża za granicę, aby tam na dłuższy (ponad 6 miesięcy) i stały okres mieszkać i/lub pracować - formalnie przestaje być parafianinem w Paszynie (jego przynależność do parafii zmienia się na czas pobytu w nowym miejscu; jeśli zaś na stałe powróci do Paszyna - to znowu stanie się parafianinem w Paszynie).

CHRZESTNY - zgodnie z przepisami prawa kościelnego - musi być człowiekiem wierzącym, praktykującym, ochrzczonym i bierzmowanym, nie związanym żadnymi karami kościelnymi czy takimi sytuacjami stanu życia, które by mu uniemożliwiały ważne i godne przystępowanie do sakramentów, zwłaszcza do spowiedzi i Komunii świętej. 

* * *

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO NA TEMAT CHRZTU

Kanon 867

§ 1. Rodzice mają obowiązek troszczyć się, ażeby ich dzieci zostały ochrzczone w pierwszych tygodniach; możliwie najszybciej po urodzeniu, a nawet jeszcze przed nim powinni się udać do proboszcza, by prosić o sakrament dla dziecka i odpowiednio do niego się przygotować.

§ 2. Jeśli dziecko znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci, powinno być natychmiast ochrzczone.

Kanon 868

§ 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

1° aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują;

2° aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

§ 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłaszając chrzest swojego dziecka rodzice mają obowiązek przynieść do kancelarii parafialnej – w godzinach jej urzędowania – następujące dokumenty:

 • Dane personalne chrzestnych dziecka (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
 • Dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport)
 • Koniecznie dokument kościelny świadczący o zawarciu Sakramentalnego Małżeństwa przez rodziców dziecka (ewentualnie również zaświadczenie z USC o zawarciu małżeństwa cywilnego)
 • Odpis Skrócony Aktu Urodzenia dziecka z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego

MIEJSCE CHRZTU DZIECKA:

Chrztu Świętego udziela się w parafii zamieszkania rodziców dziecka. Jeżeli jednak z ważnych przyczyn rodzice chcą oni, aby chrzest ich dziecka odbył się w innej parafii – musi na to wyrazić zgodę proboszcz parafii, w której mieszkają rodzice dziecka. Dlatego też tacy rodzice – zgłaszając chrzest dziecka – mają obowiązek dostarczenia od swojego proboszcza pisemnej zgody na chrzest dziecka poza swoją macierzystą parafią.

Warunkiem wymaganym przez Kodeks Prawa Kanonicznego a zezwalającym na chrzest dziecka jest zapewnienie katolickiego wychowania, a tego nie gwarantują rodzice, którzy żyją bez ślubu kościelnego!!!

KTO MOŻE BYĆ CHRZESTNYM?

Chrzestnym może być tylko człowiek, który przyjął ważnie sakrament chrztu i bierzmowania  w Kościele Rzymskokatolickim; jest wierzącym i praktykującym katolikiem, a ponadto nie jest związany żadnymi przeszkodami i karami kościelnymi, czyli może ważnie i godnie przystępować do Sakramentów Świętych.

Ponadto chrzestny, o ile nie mieszka w parafii, gdzie ma być udzielony chrzest (a tym samym nie jest znany Proboszczowi Miejsca jego religijny status), musi dostarczyć zaświadczenie od swojego Księdza Proboszcza (miejsca zamieszkania i spełniania praktyk religijnych) stwierdzający jednoznaczcnie, że może on być chrzestnym dziecka.

* Kwestia miejsca zamieszkania - np. ktoś, kto opuszcza Paszyn i wyjażdża za granicę, aby tam na dłuższy stały okres mieszkać i/lub pracować - formalnie przestaje być parafianinem w Paszynie (jego przynależność do parafii zmienia się na czas pobytu w nowym miejscu; jeśli na stałe powróci do Paszyna - to znowu stanie się parafianinem w Paszynie).

Nie może być chrzestnym np. osoba żyjąca bez ślubu kościelnego, rozwiedziona i żyjąca w konkubinacie, publiczny grzesznik itd.

 

KANDYDAT NA CHRZESTNEGO

Kanon 872 KPK

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstwić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873 KPK

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874 KPK

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

RODZICAMI CHRZESTNYMI oraz ŚWIADKAMI PODCZAS BIERZMOWANIA nie mogą być zatem osoby żyjące w małżeńskich sytuacjach nieregularnych (Encyklika "Familiaris Consortio" w numerach 79-82 wymienia tutaj tzw. "małżeństwa na próbę", wolne związki i katolików związanych tylko ślubem cywilnym) oraz młodzież szkolna, która wypisała się z katechizacji i w niej nie uczestniczy.

Istotnymi warunkami, którymi powinien się odznaczać kandydat na CHRZESTNEGO i ŚWIADEK DO BIERZMOWANIA są: autentyczna wiara w Boga Trójjedynego, nauczana i przekazywana od czasów apostolskich przez Kościół Katolicki a zawarta na kartach Pisma Świętego i w nauczaniu Kościoła Rzymskokatolickiego; ukończenie 16 roku życia; przyjęty Chrzest i Bierzmowanie; cotygodniowe uczestniczenie w Eucharystii i regularne przystępowanie do Sakramentu Pokuty i częste przyjmowanie Komunii Świętej.

WAŻNE DOPOWIEDZENIE !!!

Ponieważ często zdarza się, że kandydat na chrzestnego nie jest znany w parafii, gdzie ma się odbyć chrzest, dlatego konieczne jest w takiej sytuacji dostarczenie zaświadczenia, które stwierdza, że wybrany przez rodzinę człowiek spełnia wszystkie kanoniczne wymagania, aby w Kościele rzymskokatolickim być chrzestnym.

W takim wypadku sam zainteresowany powinien udać się do parafii, gdzie aktualnie przebywa (czyli uczęszcza na Mszę świętą, przyjmuje sakramenty święte, i faktycznie zamieszkuje) i stamtąd uzyskać stosowne zaświadczenie. Nie ma tutaj znaczenia adres miejsca zameldowania wpisany do dokumentów, bo w istocie ktoś np. może mieć stałe zameldowanie w Paszynie, ale faktycznie mieszkać już od kilku miesięcy lub dłużej (m.in. w związku z wyjazdem do pracy czy zamieszkaniem po ślubie) w zupełnie innej miejscowości. W takim przypadku stosowny dokument stwierdzający możliwość zostania chrzestnym wydaje Proboszcz miejsca aktualnego przebywania a nie miejsca zameldowania.

W praktyce - każdy, kto od ponad pięciu miesięcy przebywa poza parafią Paszyn, stosowne zaświadczenie pobiera od Proboszcza miejsca, gdzie aktualnie przebywa. A w interesie zainteresowanego jest umożliwić tamtejszemu Proboszczowi wyrobienie obiektywnego osądu, co do swojego życia religijnego, poprzez zgłoszenie się, że się tam przebywa, zamieszkuje, pracuje, przystępuje do sakramentów świętych itp.

Kamera on-line

camera

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 07.jpg
 • 7.jpg
 • 08.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 09.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg

Od 16.09.2019 jesteś:

268635
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
? ? ? ? ?
Ten miesiąc
Poprzedni
Razem
439
379
4073
259845
14955
17374
268635

Twoje IP: 184.72.102.217
2021-01-22 15:04

youtube

fb

Polecamy