Narzeczeni, zgodnie z wymaganiami KPK, powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 pełne miesiące przed planowaną datą ślubu.
Sprawy związane z zawieraniem sakramentu małżeństwa i termin spotkań przedmałżeńskich prosimy uzgodnić i spotkanie kancelaryjne umówić osobiście z kapłanem pracującym w parafii (proboszcz lub wikariusz). Zwyczajny termin spotkania nie obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy (wszystkie niedziele i uroczystości kościelne) oraz pierwsze środy, czwartki i piątki miesiąca przed wieczorną Mszą świętą (z racji obowiązków duszpasterskich). W kwestii terminu spotkania należy wziąć pod uwagę konieczny czas do odbycia takich spotkań z narzeczonymi (nie mniej niż godzina).

Dokumenty, które powinni okazać:

I spotkanie w kancelarii:

 • dowód osobisty
 • świadectwo chrztu (dotyczy tych, którzy są ochrzczeni poza parafią w Paszynie). UWAGA: świadectwo chrztu do sakramentu małżeństwa jest ważne 3 miesiące
 • świadectwo bierzmowania (j.w.)
 • świadectwo z ostatniej klasy ukończonej szkoły (podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna) z wpisaną oceną z religii
 • zaświadczenie ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kursu przedmałżeńskiego)
 • akt zawarcia ślubu cywilnego (jeśli wcześniej został zawarty związek cywilny)
 • akt zgonu współmałżonka i świadectwo poprzedniego małżeństwa (dotyczy wdowy, wdowca)

II spotkanie w kancelarii:
Nie później niż tydzień przed datą ślubu. Dobrze jest wcześniej umówić się konkretnie.

 • potwierdzenie brania udziału w dniach skupienia dla narzeczonych i trzech spotkaniach w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa według prawa cywilnego (dotyczy małżeństwa konkordatowego)
 • dane świadków sakramentu (imię, nazwisko, adres zamieszkania - nie zameldowania)
 • potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi przedślubnych (dostarczyć w dzień ślubu)

Jedyną osobą upoważnioną do oprawy muzycznej w naszym kościele i gry na parafialnych organach kościelnych jest nasz organista – pan Robert Ślusarek. Wszelkie inne kwestie rozstrzyga osobiście proboszcz parafii. Ewentualny udział innych (oprócz organisty) instrumentalistów nie zwalnia Państwa Młodych m.in. od zobowiązań materialnych względem pana organisty. Ofiara składana przez Narzeczonych na ręce Pana Organisty jest wynagrodzeniem za jego posługę przy oprawie ślubu oraz wdzięcznością za jego całoroczną posługę na rzecz parafii. Nikt bez wyraźnej zgody ks. proboszcza i bez obecności pana organisty nie ma prawa być na chórze i korzystać z organów!

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie miejsca liturgii i posługę przy ołtarzu podczas ślubu jest pan kościelny – Jan Oleksy. Ofiara składana na jego ręce przy okazji ślubu jest wyrazem wdzięczności Państwa Młodych za jego posługę.

W kwestii ślubnej dekoracji kościoła prosimy o kontakt z panią Kingą Szołdrowską. Jeżeli brana jest również pod uwagę obsługa dekoracji kościoła spoza parafii, należy obowiązkowo uwzględnić spotkanie tej ekipy z proboszczem parafii w sprawie dekoracji kościoła. Nie wolno wykonywać żadnych dekoracji kościoła „na własną rękę” – bez wyraźnej osobistej zgody ks. proboszcza!