Kl.3 – Kat. nr 44 – BÓG DAWCA POKOJU

Katechizm – str.157

Przypomnij sobie jaka modlitwa nosi tytuł MODLITWA PAŃSKA? Odmów tę modlitwę ze swoim rodzicem na rozpoczęcie dzisiejszej katechezy!

W drugiej części tej modlitwy wypowiadasz słowa: „I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Te słowa wyraźnie mówią o przebaczeniu i pojednaniu.

Zapamiętaj sobie! Bez przebaczenia i pojednania z bliźnimi – nie będzie przebaczenia i pojednania z Bogiem. A bez przebaczenia – również w twoim sercu nie zagości prawdziwy pokój i szczęście!!!

  • Przeczytaj teraz uważnie słowa modlitwy przypisywanej świętemu Franciszkowi z Asyżu:

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

  • Wychodząc od tych słów – pomyśl, co powinieneś robić w swoim życiu, aby być narzędziem Bożego pokoju w świecie, pośród tych, wśród których żyjesz i z którymi się spotykasz?
  • Wydrukuj sobie lub odczytaj na ekranie plik DIAGRAM a następnie odczytaj ukryste zdanie rozpoczynając od zaznaczonej litery M. Zapisz to zdanie w podręczniku na pierwszej stronie dzisiejszego tematu (na str. 157).Tu jest link do tego ćwiczenia: DIAGRAM

Pomyśl, z czym kojarzy ci się słowo POKÓJ?

Zapamiętaj! Prawdziwy pokój jest tylko wtedy, gdy ludzie żyją w zgodzie i miłości. Taki pokój odnajdziesz w sercu. O ten pokój modlimy się również – prosząc o niego Boga podczas Mszy świętej, a tuż przed przyjęciem Komunii świętej – kapłan wypowiada słowa: PRZEKAŻCIE SOBIE ZNAK POKOJU!

O tym pokoju mówił również Pan Jezus do Apostołów w Wieczerniku tuż przed swoją męką (J 14,27):

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka.

  • Co z tych słów wynika?

Prawdziwy pokój jest zawsze darem Pana Jezusa. Od nas zależy, jak ten dar wykorzystamy. Pokojem i miłością może obdarzać tylko taki człowiek, który w sercu ma Boga, a zatem człowiek pojednany z Bogiem i ludźmi i żyjący szczerą miłością. Taki człowiek potrafi bliźniemu przebaczyć.

W tych dniach wypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Przypomnij sobie lub porozmawiaj z rodzicami o tym, co wydarzyło się w Watykanie na Placu świętego Piotra dnia 13 maja 1981 roku. Po tym wydarzeniu doszło do niezwykłego wydarzenia: Papież osłaniając się i tracąc przytomność od razu przebaczył swojemu niedoszłemu zabójcy, a gdy odzyskał siły to spotkał się z nim w więzieniu i jeszcze raz ponowił to przebaczenie. Jakże piękny to wzór dla nas!

  • Jezus wzywa nas, abyśmy nieśli pokój innym ludziom; każdy tak – jak to potrafi. Pomyśl, jak budować i zachować pokój we własnej rodzinie, w szkole czy podczas zabawy. Zwoje wypowiedzi zapisz w ćwiczeniu w podręczniku.

Na zakończenie - pomódl się słowami modlitwy św. Franciszka, które wcześniej poznałeś.